اگر پدری از مالی که دارد، به فرزندان زن اولش ندهد و اموالش را به نام زن و فرزندان زن دومش بکنه. آیا فرزندان زن اول می*تواند ادعای بر اموال داشته باشند؟ و حکم خدا برای این پدر چیست؟