قسمت اول
مفهوم جهاد
جهاد کلمه ای است که از ریشه ج -ه- د -مشتق شده وبه معنای تلاش و کوشش است والبته این معنای لغوی آن است ودارای مفهوم دیگری نیز است که به تعریف شرعی نزدیکتر است و آن عبارت است ازاینکه انسان هر چه را که در وسع و توان و طاقت وتحمل سختی ها دارد در راه رسیدن به یک هدف مشخص به خاطر رضای الهی صرف کند جهاد در راه خداوند متعال دردو جبهه صورت می گیرد :جبهه اول به جهاد درون بر می گردد جبهه دوم متوجه جهاد بیرونی است جهاد درونی عبارت است از عملیات پیوند دادن ورساندن انسان به ذات خود وبه پرور دگار خود اما جهاد بیرونی عبارت است عملیات پیوند دادن ورساندن دیگران به ذات خود وبه پروردگار خودشان .جبهه اولی را جهاد اکبر جبهه دومی را جهاد اصغر می نامند انسان در جهاد اکبر با پیمودن موانع میان خود ونفس خویش به شناخت خود می رسد تا آنجا که به شناخت ومحبت پروردگار دست پیدا می کند اما در جهاد اصغر با ازمیان برداشتن موانع بین انسان وایمان به خدا -چه از طریق کشتن ومبارزه وچه از راه پیکار وجنگ -تحقق می یابد تا وی به خداوند رسانده شود وبدین طریق با او آشنا گشته سپس در شناخت پرور دگار سیر وصعود کند
ادامه دارد