پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود لیس شی اکرم علی الله من الدعاء هیچ عملی نزد خدا گرامی تر از دعا نیست ح۳۳۸۱سنن ترمذی کتاب الدعوات عن رسول الله ص ۹۷۳ چاپ بیروت ونیز پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود الدعا مخ العبادة دعا مغز عبادت است ح ۳۳۸۲ ص همان ونیز فرمود الدعا هو العبادة ثم قرا و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین دعا همان عبادت است سپس آیه فوق را قراءت کرد که پروردگار تان فرمود از من بخواهید من استجابت می کنم کسانیکه ازعبات من اباءواستکبارمی ورزند به جهنم داخل می شوند ح ۳۳۸۳ ص همان
می بینیم که در آیه مزبور دعا عبادت قرار داده شده است