( آیه قبل تمثیل و مقدمه ای بود تا بدین وسیله ترغیب به امر جهاد شود. برای ترقی دین ) در راه خدا جهاد کنید و بدانید که الله تعالی ( به اقوال شما و ( به احوال شما ) داناست ( و به نسبت آن شما را جزا می دهد ) ۲۴۵ کیست آن که ( با انفاق مالش در راه خدا ) به خدا وامی نیکو دهد ( یعنی به طیب خاطر مال خود را در راه خدا ببخشد ) و خداوند چندین برابر آن را به او باز گرداند ؟ ( از ده به یک یا بیشتر تا هفتصد و بی حساب ) خداست که روزی را ( جهت آزمایش ) محدود و تنگ می کند و ( هر کس را که می خواهد روزی او را به جهت آزمون ) وسعت می بخشد و باز گشت همه ( در بعث و نشر ) به سوی اوست ( و شما را در بابر اعمالتان جزا می دهد ) ۲۴۵