( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) آیا حال هزران تن از کسانی را که به خاطر ترس از مرگ ( یا طاعون ) از سر زمین خود بیرون رفته اند َ ندانسته ای ؟ ( قومی از بنی اسراییل بودند که چون وبا در سرزمین آنان افتاد َ از آن جا فرار کردند ) پس خدواند به آنان گفت: بمیرید ( پس مردند ) سپس ( بعد از هشت روز یا بیشتر ) آنان را دوباره زنده گردانید. به یقین خداوند نسبت به مردم َ صاحب فضل بزرگی است اما بیشترمردم ( آن دسته که کافر شدند َ خدا را که به آنان جان بخشیده است ) شکر نمی گزارند و سپاس نمی گویند ( هدف از ذکر این خبر َ تشپیق و ترغیب موْمنان به جنگ در راه خداست ۲۴۳
در حدیث آمده است که قوم بنی اسراییل از ترس وبا بیرون رفتند و در کنار رودباری به هم گرد آمدند َ آن جا خداوند همه را میراند. حزقیل که پیامبر ایشان بود از این واقعه بسیار ناراحت شد و بگریست و الله تعالی را دعا کرد. خداوند ایشان زنده کرد ( کشف الاسرار ج ۱ / ۶۵۰ )