و بر پرهزگاران واجب است که به زنان طلاق داده شده َ بهره و هدیه ای در خور دهند ( هدف الله تعالی از تکرار هدیه بر زنان مطلقه آن است تا عمومیت دهد بین زنانی که با شوهران خویش عمل زناشویی انجام داده اند یا انجام نداده اند یعنی در هر دو وجه بر ای مرد شایسته تر است که زن خویش را که طلاق می دهد َ جهت دلگرمی و همدردی بهره و هدیه ای دهد ۲۴۱ خداوند نشانه ها و احکام خویش را این گونه برای شما آشکار می سازد َ تا باشد که خرد ورزید و در آن بیندیشید ۲۴۲