و کسانی از شما که فوت می کنند و همسرانی را از خود بر جای می گذارند ( بر آنان واجب می آید که ) برای همسران خویش وصیت کنند تا نفقه و پوشاک آنان را به مدت یک سال تمام بهره دهند َ بدون آن که ( از خانه ی شوهری ) بیرون شوند. ( این تا زمانی است که زنان از خانه ی شوهر بیرون نرفته اند ) پس اگر ( به میل خود ) بیرون رفتند َ بر شما ( اولیای فوت شده ) ایرادی نیست که زنان در کار خود مختار باشند و برای خود به صورت شایسته ( و بر اساس شریعت اسلام ) شوهری برگزینند. ( هم چنین بر اولیای شوهر گناهی نیست که نفقه و ما یحتاج مقرر یک ساله را بر او قطع کنند ) خداوند ( بر ملک خویش ) غلب و ( در آفریده ها و قوانین خویش ) سنجیده کار است ۲۴۰