در انجام نماز های ( پنج گانه و ادای آن ها در وقت ) خود و به پویژه نماز وسط ( عصر یا صبح یا ظهر یا غیر آن ) مواظبت و پاسداری کنید و برای خدا به حالت تواضع و فروتنانه به پای ایستید ۲۳۸ پس اگر ( از دشمن یا سیل یا درنده ) ترسیدید ( نماز را ترک مکنید بلکه ) به صورت پیاده یا سواره َ نماز را به جای آرید ( یعنی هر طور که برای شما امکان دارد َ چه رو به قبله باشد و چه نباشد و رکوع و سجود را نیز با اشاره انجام دهید ) اما زمانی که امنیت خاطر یافتید َ (پس به صورت ایستاده نماز بخوانید و ) خدا را یاد کنید به همان شکلی که شما را ( از فرایض و حقوق عبادت ) یاد داد َ چیزی را که قبلا نمی دانستید ۲۳۹