و اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید َ طلاقشان دادید َ در حالی که مهریه ای را برای آنان تعیین نموده اید َ پس نصف آن چه را تعیین کرده اید َ بدهید ( و نصف دیگر آن به خودتان باز می گردد ) مگر این که ( زنان که به بلوغ فکری رسیده اند یا ولی آنان نصف مهریه ای را که حق خودشان است به شما ) ببخشد ( و بدین صورت زنان حق خود را به شوهران واگذارند ) یا کسی که عقد نکاح در دست اوست ( شوهر ) همه ی مهریه ی تعیین شده را به زن ببخشد َ که اگر چنین کنید به پرهیزگاری نزدیک تر است. نیکوکاری را در میان خود فراموش مکنید ( و سعی کنید که این کار حسنه را در میان خود حفظ نمایید ) بی گمان الله تعالی به آن چه انجام می دهید َ آگاه است ( و بدان شما را پاداش می دهد ) ۲۳۷