گناهی بر شما نیست که زنانی را که با آنان نزدیکی نکرده اید َ با مهریه ای را برای ایشان تعیین ننموده اید َ طلاق دهید ( اما سعی کنید و بهتر آن است که ) بر آن چه در توان دارید َ آنان را به عنوان هدیه ای بهره مند سازید. ثروتمند و فقیر هر کس به اندازه ی توان خود و به طرز پسندیده ای زن را هدیه ای دهد ) در این امر به اندازه و قدر زن توجه نمی شود بلکه این هدیه به توانایی شوهر بستگی دارد ) این هدیه و بهره بر نیکو کاران الزامی است. ۲۳۶