و مردانی از شما که می میرند و از خود همسرانی به جای می گذارند ( همسران ) باید چهار ماه و ده شبانه روز عده نگه دارند ( این عده در مورد زنان باردار متفاوت است. عده ی زنان باردار وضع حمل است. ) پس زمانی که عده ی ایشان پایان یافت َ بر شما ( اولیای زنان ) گناهی نیست َ که زنان در کار خود ( و امر ازدواج ) به شکلی پسندیده عمل کنند ( و شوهر خود را طبق عرف جامعه انتخاب نمایند ) خداوند به آن چه انجام می دهید َ آگاه و عالم است ( همان گونه که بر ظاهر شما عالم است بر باطن شما نیز گواه است. زنان در این مدت باید در خانه بمانند و خود را نیارایند و با آرایش جهت جلب توجه بیرون نیایند َ تا اگر آفریده ای در شکم دارند َ آشکار شود و احترام شوی خویش را در این مدت با امساک و خودداری َ نگه دارند ) ۲۳۴