و زمانی که زنان خویش را طلاق دادید و عده ی آنان به سر آمده بود. پس ( ای اولیای زنان مطلقه ) ایشان را از ازدواج با شوهران ( سابق ) خود در صورتی که میان هر دو به شکلی پسندیده ( و از روی شرع ) توافق و رضایت حاصل شده مانع نشوید. هر کس از شما که به خدا و روز آخرت ایمان دارد َ به این امر پند داده می شود. این ( که مانع امر خیری نباشید که آنان را َ سودمند است ) برای شما پرکت تر و پاک تر است ( و برای ایشان نیز همین طور ؛ و اگر شک و ریبی در رابطه و علاقه ی بین زوجین وجود دارد َ بهتر است آن را به خدا واگذارید زیرا ) خدا ( مصلحت کار را ) می داند و شما نمی دانید ( پس بهتر است که از اوامر او پیروی کنید و شک و شبهه به دل راه ندهید ) ۲۳۲