اگر شوهر ( بعد از دو بار طلاق و رجعت برای بار سوم دوباره ) زن خویش را طلاق داد َ دیگر بازگرداندن و رجعت زن برای او حلال نخواهد بود مگر این که زن با مرد دیگری غیر از شوهرش ازدواج کند ( و طبق حدیثی از شیخین با او آمیزش نیز داشته باشد ) پس اگر ( شوهر دوم ) او را طلاق داد َ ایرادی و اشکالی بر زن و شوهر سابق نیست که ( بعد از تمام شدن عده ی زن که نزد امام شافعی سه پاکی و نزد امام ابوحنیفه سه حیض است ) دوباره به هم برگردند و ازدواج کنند البته اگر یقین داشته باشند که حدود و احکام الهی را ( که ذکر آن در آیات قبل رفت ) به خوبی به جای می آورند. این احکام الهی است که خداوند آن را برای کسانی بیان می دارد که در آن تدبر می کنند ( و در زندگی به کار می گیرند ) ۲۳۰