زنان طلاق داده شده باید به مدت سه بار عادت ماهیانه یا سه پاکی یا سه حیض انتظار بکشند ( و از ازدواج مجدد خودداری ورزند تا از حامله بودن خود اطمینان حاصل نمایند و هم چنین جهت احترام به شوهر قبلی و تکریم امر ازدواج و احتمال بازگشت زوجین به هم این مدت مقرر را رعایت کنند ) و اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارند َ بر ایشان حلال و روا نیست َ آن چه را که خدا در رحم های آنان ( از فرزند یا خون ماهانه ) آفریده است َ پنهان دارند. شوهران ایشان شایسته ترند که در هنگام انتظار َ همسران خویش را به سوی خود و زندگی زناشویی بازگرذانند البته اگرشوهر در این رجعت اراده ی اصلاح و آشتی داشته باشد ( نه این که قصد زیان رساندن به زن را به سر بپروراند ) آن چه بر زنان از حقوق زناشویی لازم است مانند این نیز بر شوهران واجب می آید ( و هر دو باید حقوق یکدیگر را موافق با شریعت اسلام و منطبق با عرف جامعه رعایت کنند یعنی در مباشرت با هم به نیکویی رفتار کنند و به هم آسیب نرسانند ) برای مردان ( در رعایت حقوق خانواده ) بر ایشان درجه و فضیلتی است ( و سهم مرد در این کار بر زن بیشتر و گران تر است ) خداوند ( در ملکش ) غالب و ( در آن چه برای حقوق انسان ها تدبیرکرده است ) سنجیده کار است ( و هر چیز را در جای خویش قرار می دهد. پس در این که به مرد در برخی کارها داده شده است َ نه از روی ظلم است بلکه از سر حکمت است و خدا به کارها عالم تر است و انسان ها باید که در برابر اوامر الهی فرمان برند و عناد نورزند )