و اگر تصمیم به طلاق گرفتند ( یعنی بر سوگند ماندند و برنگشتند َ طلاق میان آنان واقع می شود ) خداوند ( به گفتار آنان( شنوا و ( به تصمیم آنان ) داناست ( بعد از تمام شدن مدت انتظار که چهار ماه است َ یا باید کفاره بدهند و باز گردند یا طلاق دهند ) ۲۲۷