برای کسانی که زنان خویش را ایلا می کنند َ یعنی سوگند می خورند که با آنان مباشرت و آمیزش نکنند َ چهار ماه فرصت دارند که برگردند. اگر ( در این فاصله یا بعد از چهار ماه ) برگشتند َ یعنی سوگند را شکستند و با زنان خود آمیزش کردند َ خداوند آنان را می آمرزد زیرا ) الله تعالی ( به رغم ناخشنودی اتز چنین اعمالی نسبت به این سوگند که خوردند و به زنان خود زیان رساندند ) بسیار بخشنده و مهربان است ۲۲۶