زنان شما محل بذر افشانی شما هستند َپس به هر صورت که می خواهید ( چه از جلو چه از عقب َ چه ایستاده چه خوابیده ) به محل کشت ( محل ایجاد نسل ) خود در آیید و از پیش برای خودتان ( از عمل نیک َ مانند بسم الله گفتن در وقت جماع ) به پیشگاه الهی فرا فرستید و ( در امر و نهی فرامین الهی ) از خشم خدا بپرهیزید و بدانید در آخرت او را ملاقات خواهید کرد ( و شما را در مقابل اعمالتان جزا خواهد داد. ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) موْمنان ( پرهیزگار )را ( به بهشت ) بشارت ده ۲۲۳