( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) از تو درباره ی حیض و قاعدگی زنان می پرسند: ( و این که در این زمان و در مورد مکان حیض چگونه با زنان خویش عمل کنند ) بگو: آن زیان است وناپاک. پس در زمان قاعدگی ( عادت ماهیانه به نیت جماع ) به زنان خویش نزدیک مشوید تا زمانی که ( دوره ی ماهانه ی حیض ایشان تمام می شود و غسل می کنند و ) پاک می گردند. زمانی که پاک شدند از آن جایی که خدا بر شما امر کرده با آنان آمیزش کنید ( و آن مکان ایجاد نسل است و در عرف شناخته شده است و در غیر آن اجازه داده نشده است ) خداوند توبه کنندگان (از گناه ) و پاک شدگان ( ازپلیدی ) را دوست می دارد و تکریم می نهد ۲۲۲