( ای موْمنان ) با زنان مشرک ازدواج مکنید َ مگر این که ایمان آورند. زنان کنیز موْمن از زنان آزاده ی مشرک بهترند َ اگر چه ( زیبایی و مال زنان مشرک ) شما را به شگفتی وادارد. هم چنین زنان خود را به ازدواج مردان مشرک درنیاورید َ مگر آن که ایمان آورند.برده ی موْمن بهتر از آزاد مرد مشرک است َ اگر چه ( مال و جمال او ) شما را به شگفت آورد. آنان ( اهل شرک با عمل خود موجبات انحراف شما را ایجاد می کنند و ) شما را به سوی آتش می خوانند َ و خداوند ( به زبان رسولش ) شما را به اذن و اراده ی خویش به سوی بهشت و آمرزش می خواند ( یعنی عملی را فرا راه شما قرار می دهد که مایه ی رستکاری شماست. پس ازدواج با دوستان خدا واجب می آید ) خداوند نشانه های خود را برای مردم آشکار می سازد تا شاید پند گیرند ۲۲۱