در کار دنیا و آخرت ( اندیشه کنید و آن چه به صلاح شماستَ انجام دهید. ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) در مورد یتیمان ( و شیوه ی سرپرستی و برخورد با آنان ) از تو می پرسند. بگو: در کار ایشان به صلاح برخورد کنید ( و اگر به نیت رشد و ترقی اموال ایشان در مالشان دخالت کنید ) برای شما بهتر است ( تا این که آنان را ترک کنید و به حال خویش واگذارید ) اگر مال خود را با مال ایشان در آمیختید ( عدالت را بر قرار سازید به گونه ای که هم آنان از کار شما بهره مند شوند۲۲۰ و هم شما نیز به اندازه ی معروف از مال ایشان بهره مند گردید. از آنان مراقبت کنید زیرا ) آنان برادران دینی شما هستند. خداوند فسادگر و اصلاح گر را از هم باز می شناسد. ( یعنی خداوند به کسانی که در مخالطت با مال یتیمان فساد می ورزند یا اصلاح می کنند َ آگاهی دارد و آنان را جزا می دهد ) اگر خدا بخواهد شما را به تنگی می اندازد ( و آمیزش مالتان را با مال یتیمان بر شما حرام می گرداند َ آن گاه نه شما از مال یتیمان منفعتی می یابید و نه یتیمان سرپرستی برای خود می یابند ) الله تعالی بسیار ارجمند سنجیده کار است ( و هر چیز را در جای خویش قرار می دهد ) ۲۲۰