( سریه ی عبد الله بن جحش که به اشتباه در ماه حرام مشرکی را کشته بودند َ با وجود این که خداوند در آیه ی پیشین َ اشتباه آنان را بخشید اما باز َ از این نگران بودند که در این جنگی که آنان به دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم عازم آن بودند َ ثوابی نبینند و آن را به عنوان جهاد در راه خدا به شمار نیارند َ که این ایه نازل شد ) کسانی که ایمان آورده اند و هجرت کرده اند ( و از وطن خویش به دور مانده اند ) و در راه خدا ( برای ترقی دین حق ) جهاد نموده اند َ آنان به رحمت خدا و ثواب او امید دارند. الله تعالی ( نسبت به موْمنان ) بسیار بخشنده و مهربان است ۲۱۸