بر شما جنگ فرض (کفایی ) شده است اما این کار بر طیع و سرشت شما ( به دلیل مشقت و سختی آن ) ناپسند می نماید ولی بدانید که ) چه بسا آن چیزی را که برای شما خوب است َ مکروه داشته و آن چیزی را که بد است َ دوست می دارید. ( خاصیت نفس به گونه ای است که میل انسان را به سوی شهوات و آرزوها ی نفسانی سوق می دهد و موجب هلاکت و نابودی او می گردد و او را از تکالیفی که موجب سعادت وی می شود َ گریزان و منفور می گرداند ) این خداوند است که می داند ( چه چیزی برای شما خوب است ) و شما نمی دانید ( و چون نمی دانید َ پس به آن چه خداوند شما را به آن امر می کند ع مبادرت ورزید ) ۲۱۷