(ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) از تو می پرسند: چه چیزی را انفاق کنند؟ ( یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم چه چیزی را و به چه کسانی انفاق کنیم؟ به ایشان ) بگو: هر آن چه ۰ از مال نیک و پاک خویش - کم یا زیاد - ) انفاق کنید َ از آن پدران و مادران و خویشاوندان و یتیمان و درویشان و در راه ماندگان است. ( این گروه ها به انفاق سزاوارترند ) و هر آن چه از نیکی انجام دهید َ بدون شک خدا بدان داناست ( و در مقابل آن شما را جزا و پاداش خواهد داد ) ۲۱۵