آیا می پندارید بدون آن که چون گذشتگان خویش ( از موْمنان ) به بلا و محنت و سختی گرفتار آیید َ به راحتی وارد بهشت خواهید شد؟ ( بدانید که رسیدن به بهشت و رضایت الهی به این آسانی نیست و هر گنجی َ رنجی در پی دارد. پس در برابر مشکلات و حوادث صبر پیشه کنید َ همان گونه که گذشتگان موْمن شما صبر کردند ) شدت فقر و بیماری آنان را لمس نمود و چنان در زیر فشار درد و رنج آشفته و پریشان شده بودند َ که پیامبر و کسانی که همراه او ایمان آورده بودند َ گفتند: پس کی نصرت خدا می آید؟ ( چیزی را که به ما وعده داده شده است ؟ خداوند در جواب آنان فرمود: ) همانا نصرت خداوند نزدیک است. ۲۱۴