عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لیذکرن الله اقوام فی الدنیا علی الفرش الممهدت یدخلهم الله فی الدرجات العلیا (صیحیح ابن حبان ) حضرت سعید بن خدری رضی الله عنه روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:افراد بسیاری هستند که در دنیا بر بسترهای نرم و نازک ذکر خدا می کنند که به موجب آن الله تعالی آنان را به درجهای اعلی بهشت می رساند