عن ابی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ینادی مناد یوم القیامة این اولو الالباب قالوا ای اولی الالباب ترید قال الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنک فقنا عذاب النار عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم و قال لهم ادخلوها خالدین ( مشکوة ) ترجمه : از ابو هریره مروی است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: در روز قیامت ندا کننده ای ندا خواهد کرد خردمندان کجا هستند؟ می پرسند خردمندان چه کسانی هستند پاسخ داده خواهد شد آنانکه یاد می کنند خدا را در حالت ایستاده و نشسته و بر پهلوی خود خفته َ و تامل می کنند در آفرینش آسمان ها و زمین و می گویند ای پروردگار ما نیافریده ای این را باطل َ تو پاک هستی پس نجات بده ما را از عذاب آتش َ سپس برای این دسته َ پرچمی ساخته خواهد شد خردمندان پشت سر آن خواهند رفت و به آنان گفته خواهد شد برای همیشه در بهشت داخل شوید