عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قال وما ریاض الجنة قال حلق الذکر ( مشکوة ) از حضرت انس مروی است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: زمانی که به باغ های بهشت گذر کنید خوب بچرید ( استفاده بهینه کنید ) فردی پرسید ای رسول خدا باغ های بهشت کدامند؟ فرمود حلقه های ذکر