کسانی ( از یهود ) که پوشیده می دارند َ آن چه را که خدا در کتاب ( تورات آنان در نعت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) فرو فرستاده است و آن را به بهایی اندک ( از دنیا ) می فروشند ؛ اینان در اندرون خویش جز آتش نخورند و خداوند ( از جهت غضب ) در روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و آنان را ( از پلیدی گناهان ) پاک نمی گرداند و برای ایشان عذابی سخت و دردناک است ( و آن آتش دوزخ است ) ۱۷۴