ای کسانی که ایمان آورده اید َ از نعمت های حلال و پاکیزه ای که روزی شما کرده ایم َ بخورید ( و به آن چه برای شما حلال نموده ایم ) خدای را سپاس گویید َ اگر تنها او را می پرستید ۱۷۲