و مثل کسانی که کفر ورزیدند ( و در پی پدرانشان رفتند ) به سان کسی است که جانورانی را بانگ می زند اما آن ها جز بانگ و صدایی نمی شنوند ( و چیزی را درک نمی کنند یعنی مانند حیواناتی هستند که صدای چوپان را می شنوند اما آن را نمی فهمند و قدرت تدبر ندارند. این گروه انسان ها که پذیرای حق نیستند َ چون بهایم ) کران و لالان و کورانند که هیچ موعظه و پندی را نمی فهمند و درک نمی کنند ۱۷۱