و زمانی که به آنان ( کفار ) گفته شود:از آن چه خدا ( از توحید و حلال ساختن پاکیزگی ها ) نازل کرده است َ پیروی کنید می گویند: نه َ بلکه ما بر آن چه پدران خود را بر آن یافتیم ( از پرستش بت ها و حرام نمودن ماده شتران سایْبه و بحیره ) پیروی می کنیم. ( الله تعالی می فرماید: ) آیا حتی پدرانشان چیزی را ( در امر دین ) نفهمیده و ( به سوی حق ) هدایت نشده باشند ( باز از آنان پیروی می کنند ) ۱۷۰