( این آیه در مورد کسانی نازل شد که سوایْب -شتر قربانی - و نظایر آن را حرام کرده بودند ) ای مردم از آن چه در زمین حلال و پاکیزه است َ بخورید و از راه ها و گام ها شیطان ( که برای شما آراسته شده ) پیروی مکنید. همانا آگاه باشید که شیطان برای شما دشمنی آشکار است ۱۶۸ شیطان شما را به گناه و زشستی ( در امور دینی ) امر می کند تا چیزی را که نمی دانید َ به خدا نسبت دهید ( برای مثال چیزی را حرام کنید که خدا دستور به تحریم آن نداده است ) ۱۶۹