آن گاه که ( در رستاخیز حقایق آشکار گردد و ) و پیشوایان ( روْسا )از پیروان خود ( که از سر جهل پیرو آنان شدند ) بیزاری جویند و عذاب را بینند و پیوندها ( چون نسب و سبب و موْدت و محبت و غیره که در دنیا داشتند ) میانشان گسسته شود ۱۶۶