و از مردم کسانی هستند که معبودانی غیر از الله را به خدایی بر می گزینند َ و آن ها را ( در تعظیم و تواضع ) چون دوست داشتن الله دوستت می دارند اما کسانی که ایمان آورده اند َ الله را بیشتر از هر چیز دیگر دوست دارند ( به گونه ای که در هر حالتی جز به سوی او روی نمی گردانند ولی کفار تنها در سختی ها به خدا روی می آورند و در غیر آن از یاد او غافلند ) و اگر کسانی که ظلم می کنند ( و به خدا شرک می ورزند ) آن چه را که از عذاب دوزخ در رستاخیز می بینند ( در دنیا ) می دیدند ( و می دانستند ) که قدرت و عظمت همگی تنها از آن خداست ( نه شریکانی که آنان برای خدا تراشیده اند هر گز برای خدا َ شریک قایل نمی شدند اما افسوس که نمی دانند ) و خداوند سخت گیر و سخت عذاب است. ( یعنی چون حجت بر آنان در دنیا تمام شد َ دیگر در آخرت عذر و تقصیر از آنان پذیرفته نمی گردد و به عذاب الهی گرفتار خواهند آمد ) ۱۶۵