( زمانی که گفتند: پروردگارت را برای ما توصیف کن َ این آیه نازل شد ) و خدای شما ( که پرستش را سزاست ) خدایی و احد و یگانه است و هیچ معبود راستینی جز او نیست َ بخشایش گر مهربان است ۱۶۳