کسانی که کفر ورزیدند و بر کفر خود مردند َ نفرین خدا و فرشتگان و جمیع مرمان َ بر آنان باد ( زیرا آنان در دنیا و آخرت مستحق این لعنت هستند ) ۱۶۱ ( این گروه ) تا ابد در عذاب دوزخ خواهند ماند و ( حتی به اندازه ی چشم بر هم زدنی نیز ) از عذاب آنان کاسته نمی شود و به ایشان ( در توبه و غذر نیز ) مهلتی داده نخواهد شد ۱۶۲