( این آیه در مورد یهود نازل شد. ) بی گمان کسانی که آن چه را از دلایل و رهنمون ( مبنی بر نعت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) فرو فرستادیم َ بعد از آن که آن را در کتاب ( تورات ) برای مردم بیان داشته ایم َ پوشیده می دارند َ ( بدانند که ) خداوند آنان را لعن و نفرین می کند ( و از رحمت خویش به دور می دارد ) و تمام لعنت گران ( از ملایکه و موْمنان و انس و جن َ همه ) آنان را لعنت می کنند ۱۵۹ مگر کسانی که توبه کنند ( و از انکار و عناد خود بر گردند ) و کردار خود را اصلاح نماید و ( آن چه را که کتمان کرده اند ) آشکار سازند. پس آن گاه توبه ی آنان را می پذیرم َ و من ( نسبت به موْمنان ) توبه پذیر و مهربانم ۱۶۰