صفا و مروه ( که دو کوه در مکه هسند ) از نشانه های مناسک خدا محسوب می شوند. پس کسی که قصد حج کند یا عمره به جای آورد َ می تواند میان آن دو طواف کند ( یعنی هفت بار بین آن دو سعی کند ) و هر کس از روی میل و رغبت ( افزون بر آن چه بر او فرض است َ از طواف ونظایر آن ) کار نیکی انجام دهد َ بی گمان خداوند قدر شناس ( اعمال خیر ) و دانا ( کردارها است ۱۵۸