کسانی که چون بلایی به آنان رسد َ می گویند: ما از آن خدا هستیم یعنی ما و اموال ما همه از آن خداست و ملک وعبد او هستیم و او هر آن چه بخواهد در مورد ما و اموال ما انجام می دهد ) و سر انجام در آخرت به سوی او باز می گردیم ( و ما را به واسطه ی کردارهایمان پاداش می دهد . درحدیث است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ؛ من استرجع عند المصیبة آجره الله فیها واْخلف الله علیه خیرا ؛ کسی که به هنگام رسیدن بلایی بگوید انا للله و انا الیه راجعون َ الله تعالی او را پاداش خواهد داد و خیر و نیکی را بهره ی او گرداند ) ۱۵۶ درود و مغفرت و رحمت الله تعالی شامل حال ایشان است و آنان هدایت یافتگانند ۱۵۷