( الله تعالی در این آیه به نگه داشتن جانب قبله یعنی کعبه تاکید می ورزند و این نشان از اهمیت موضوع دارد. این آیه بیشتر تکیه بر اتحاد مسلمانان دارد و حجتی بلیغ برای مشرکان و یهودیان است. خداوند به محمد صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: ) از هر مکانی که بیرون آمدی روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان و ( شما نیز ای مسلمانان ) هر کجا بودید ( به تبعیت از محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) روی های خود را به سوی کعبه بگردانید تا از جانب مردم ( مانند یهودیان و مشرکان ) بر شما حجت و دلیلی نباشد ( و نتوانند با شما در تغییر قبله مجادله کنند ) جز کسانی از آنان که ستمکارند ( و با شما از سر عناد مجادله می کنند. و آنان می گویند: محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویارانش برای این قبله ی خود را از بیت المقدس به جانب کعبه تغییر دادند َ چون به دین پدران و نیاکان خود که مشرک بودند میل دارند و هدف آنان تایید پدرانشان است نه خدا َ خداوند در جواب آنان می فرماید: ) از آنان ( و جدالشان ) نترسید بلکه از من بترسید ( و اوامر من را فرمان برید ) تا نعمت خویش ( بر هدایت به فهم دین ) را بر شما تمام گردانم و امید که رهنمون شوید ۱۵۰