و از هر جانب ( که به قصد سفر ) بیرون آمدی َ روی خود را ( در نماز ) به سوی مسجد الحرام بگردان. بدون تردید این ( حکم ) حق است و از جانب پروردگار تو است ( پس ای موْمنان بدان عمل کنید زیرا ) الله تعالی از آن چه انجام می دهید غافل نیست ۱۴۹