( خداوند می فرماید : روی به قبله کردن و نعت محمد صلی الله علیه و آله وسلم که در کتب شما آمده است َ حق است. در حقیقت ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) حق ( همان است که ) از جانب پروردگار توست َ پس تو از مترددان و شک کنندگان مباش ۱۴۷ و برای هر امتی جهت و قبله ای است که ( در نماز ) به آن سمت رو می کند. پس در انجام کارهای نیک از دیگران پیشی جویید. هر کجا که باشید خداوند همگی شما را در روز قیامت گرد هم می آورد ( و به واسطه ی اعمالتان شما را جزا می دهد ) خداوند بر هر چیز قادر و تواناست ۱۴۸