کسانی را که به آنان کتاب داده ایم ( اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان چرا که در کتب ایشان نعت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به طور کامل آمده است ) او ( محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) را مانند پسران خود می شناسند. بی گمان گروهی از آنان حق را ( یعنی آن قسمت از نعت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را که در کتابشان آمده است ) می دانند اما آن را پنهان می دارند ( در واقع نگفتن حقایق به این دلیل نیست که نمی دانند بلکه آنان می دانند ولی کتمان می کنند ) ۱۴۶
حضرت عبدالله بن سلام از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می گوید : هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله وسلم را دیدم او را شناختم همان گونه که پسر خود را می شناسم و حتی معرفت من نسبت به محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیشتر از پسرم بود ( ابن کثیر ۳۵۹/۱ )