( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) اگر برای اهل کتاب ( از یهود و نصاری ) هر نشانه ای ( بر صدق قبله ی خویش ) بیاوری ( تا آنان به قبله ی تو روی آورند َ بدان که آنان هرگز ) قبله ی تو را تبعیت نمی کنند و تو نیز قبله ی آنان را پیروی نخواهی کرد و آنان خود نیز پیرو قبله ی یکدیگر نیستند ( نه یهود قبله ی مسیح را پیروی می کند و نه مسیح قبله ی یهود را بر می تابد بلکه هر یک به جانبی از شرق و غرب روی می گردانند ) اما ( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) اگر بعد از آن که علم وحی و دین حق به تو رسید َ از خواسته ها و آرزوها ی آنان ( که تو را به آن می خوانند ) پیروی کنی َ به تحقیق از زمره ی ستمکاران خواهی بود ۱۴۵