و می بینیم که روی خود را برخی اوقات به آسمان می گردانی ( و آرزوی تغییر فبله به جانب کعبه را در دل می پروری ) پس رویت را به جانب آن قبله ( کعبه ) که بدان خشنودی َ بر می گردانیم. پس روی خود را به سمت مسجد الحرام بگردان و شما نیز ( ای موْمنان ) هر جا که بودید ( به وقت نماز ) روی های خود را به آن سو سوق دهید. بی گمان کسانی که اهل کتابند َ به خوبی می دانند این ( تغییر قبله ) که از جانب پروردگارشان صورت گرفته َ حق است. ( زیرا در کتاب های آسمانی پیشین به این تغییر قبله نیز اشاره شده است ) خداوند به آن چه ( یهود از کفر و الحاد و طعنه نسبت به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیروانش ) انجام می دهند َ ناآگاه و بی خبر نیست ۱۴۴