و بدین سان ( که شما را به سوی حق هدایت کردیم و ) شما را ( ای امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ) جماعتی میانه رو و معتدل قرار دادیم تا ( در آخرت ) بر مردم گواه باشید ( که پیامبران رسالت خود را به تمامی به جای آورده اند و این مردم بوده اند که در آن تحریف کرده و از راه حق به دور مانده اند ) و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز بر شما گواه باشد. ( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم بدان که ) ما تو را از قبله ای به قبله ی دیگر نگردانیدیم َ مگر آن که آشکار سازیم ( یعنی به شما نشان دهیم و حجت را بر خود تمام کنیم ) که چه کسانی از رسول صلی الله علیه و آله و سلم پیروی می کنند ( و به سان او به سوی قبله ای روی می گردانند که خداوند به آن امر فرمود ) و چه کسانی بر پاشنه های خود می چرخند و سر باز می زنند ( چون گروهی فکر می کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در کار خود حیران شده و قدرت تصمیم گیری را از دست داده و از همین رو در حقیقت او به شک افتادند )
این ( تغییر قبله ) کاری بس دشوار و حرکتی بزرگ بودَ و نها بر کسانی آسان می نمود که الله تعالی آنان را هدایت کرد. الله تعالی ایمان ( نماز ) شما را ( که قبلا به سوی بیت المقدس نماز می گزاردید ) ضایع نمی گرداند ( بلکه آن را برای شما ثبت می کند ) زیرا خداوند بسیار مشفق و بخشاینده است ( او هرگز عمل کسی را ضایع نمی کند ) ۱۴۳