به زودی گروهی از مردم نادان و کم خرد ( از یهود و مشرکان ) خواهند گفت: چه چیز آنان ( محمد صلی الله علیهو آله وسلم و اصحابش ) را از نماز از قبله ای ( بیت المقدس ) که بر آن بودندَ باز گردانید؟ ( ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ) بگو: مشرق و مغرب ( و هر آن چه در عالم هستی است ) از آن خداست هر که را بخواهد به راه راست ( و دین اسلام ) هدایت می کند ۱۴۲