دوران آن ملت به سر رفت َ آنان در مقابل کسب و اعمال خود جواب پس می دهند و شما نیز در برابر کردار خود پاسخ گو خواهید بود و از شما در مورد اعمال آنان سوْال و باز خواست نخواهد شد۱۴۱