یا می گویید: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی و نصاری بودند؟ ( ادعایی که خداوند به این فرموده ی خود ابراهیم را از این اتهام و ادعای پوچ تبريه می کند َ آن جا که می فرماید: ؛ما کان ابراهیم یهودیا و لا نصرانیا ؛ ابراهیم یهودی یا نصرانی نبود آل عمران ۶۷
( در این آیه نیز خداوند باز در رد آنان می فرماید: ای محمد صلی الله علیه وآله وسلم به ایشان ) بگو آیا شما دانا تر هستید یا خدا ؟ کیست ستمکارتر از آن کس که کواهی و شهادت الهی را که نزد اوست ( از مردم ) پنهان دارد ؟ ( استفهام انکاری است یعنی قطعا هیچ کس از چنین کسانی ستمکارتر و ظالم تر نیست. این بر می گردد به یهود که شهادت خداوند در تورات را به حنیف بودن دین ابراهیم و نبوت محمد صلی الله علیه و آله وسلم کتمان می کردند. از همین رو خداوند متذکر می شود و می فرماید: بدانید که ) خداوند از آن چه انجام می دهید َ غافل و ناآگاه نیست ( در واقع این تهدیدی است برای آنان ) ۱۴۰