خوشا به رنگ خداوندی ( منظور دین الهی است َ دینی که خدا انسان را بر آن آفرید ) و چه کسی نیکو نگار تر از خداوند است؟ و ما همه عبادت کنندگان اوییم ۱۳۸ ( یهودیان دعوی دوستی خدا می کردند و بر مسلمانان حجت می گرفتند که ما به حق نزدیک تریم. گاه می گفتند ما پسران و محبوبان خدا هستیم و گاه می گفتند کسی به غیر از ما و مسیحیان به بهشت وارد نمی شوند. به محمد صلی الله علیه و آله وسلم و قوم عرب احتجاج می کردند که ما از شما به حق نزدیک تریم زیرا رسول ما پیش از رسول شما بوده و کتاب ما پیش از کتاب شما شرف نزول یافته و دین ما نیز پیش از دین شما بوده است. الله تعالی فرمود: ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم به آنان ) بگو: آیا با ما در مورد الله حجت می آورید؟ ( و خصومت می ورزید که الله تعالی پیامبری از میان قوم عرب اختیار کرد؟ ) با وجود این که او پروردگار ما و پروردگار شما است ( و هر کس را که بخواهد بر می گزیند؟ ) اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما َ ( هر یک در مقابل عمل خویش جزا داده می شود ) و ما نسبت به خدا ( در دین و ایمان بر خلاف شما قوم یهود ) دارای اخلاصیم ۱۳۹